Zákon o DPH

Novela zákona o DPH nadobudla účinnosť 1. októbra 2012 s výnimkou niektorých ustanovení, ktoré nadobudli účinnosť 1. septembra 2012, 1. januára 2013 a 1. januára 2014.dane
Hlavné zmeny, ktoré novela zákona o DPH prináša: 
•sprísňujú sa podmienky pre registráciu za platiteľa dane pre rizikové subjekty, za ktoré sa považujú subjekty, ktoré v súčasnosti alebo v minulosti vlastnili alebo riadili spoločnosti, ktoré majú alebo mali nedoplatky na dani z pridanej hodnoty voči daňovému úradu;
•zavádza sa povinnosť platenia zábezpeky na daň pri podaní žiadosti o registráciu za platiteľa DPH aj u žiadateľov, ktorí sa pripravujú na vykonávanie činnosti;
•rozširujú sa dôkazy o preukazovaní odoslania alebo prepravy tovaru do iného členského štátu;
• zavádza sa možnosť zabezpečenia dane pri dovoze tovaru z tretích štátov;
• vymedzujú sa podmienky uplatnenia inštitútu ručenia za daň;
• základným zdaňovacím obdobím platiteľa dane je kalendárny mesiac; štvrťročné zdaňovacie obdobie si môže zvoliť platiteľ dane za prísnejšie stanovených podmienok;
• rozširujú sa právomoci daňového úradu, a to o možnosť zrušiť registráciu za platiteľa dane v odôvodnených prípadoch s cieľom vylúčiť z registra platiteľov dane a zo systému DPH osoby, ktoré sú rizikové a zneužívajú systém na neoprávnené čerpanie nadmerných odpočtov;
• zavádza sa povinnosť viesť a elektronicky doručovať daňovému úradu evidenciu o nákupe ojazdených motorových vozidiel z iných členských štátov EÚ;
• od 1. januára 2013 sa zavádzajú nové pravidlá fakturácie;
• posúva sa účinnosť ustanovení o samozdanení dovozu tovaru z 1. januára 2013 na 1. január 2014.

 

Pre viac informácií o kurze kliknite na: Zákon o DPH