Podvojné účtovníctvo

uctovnictvoPodstata a význam účtovníctva

Účtovníctvo predstavuje relatívne uzatvorený a vnútorne usporiadaný systém informácií, ktorý poskytuje informácie v peňažnom vyjadrení o hospodárskej činnosti podniku a o výsledku tejto činnosti, t.j. poskytuje informácie o majetku podniku, vlastnom imaní, záväzkoch, výnosoch, nákladoch, príjmoch, výdavkoch a výsledku hospodárenia.

Informačný systém podniku predstavuje sústavu záznamov hospodárskych javov prebiehajúcich v podniku, z ktorých sa vytvárajú informácie potrebné v procese riadenia podniku.

Účtovníctvo ako usporiadaný systém informácií, ktorý poskytuje informácie o podniku a jeho činnosti nepretržite, v peňažnom vyjadrení, z hľadiska času, v ktorom sú informácie poskytované, predstavuje:

  1. vedenie účtovných kníh, tzv. bežné účtovníctvo, ktoré tvoria nepretržité a úplné účtovné záznamy o predmete účtovníctva počas celého účtovného obdobia,
  2. účtovnú závierku, ktorej podstatu tvoria účtovné výkazy obsahujúce informácie o podniku k určitému presne stanovenému dňu, vysvetľujúce, resp. doplňujúce poznámky k nim.

Základným cieľom účtovníctva je podávať prostriedkami jemu vlastnými, podľa základnej zásady účtovníctva, verný a pravdivý obraz o finančnej a výnosovej situácii podniku. Plnenie tohto cieľa účtovníctva predpokladá zobraziť stav a zmeny stavu základných činiteľov, pomocou ktorých posudzujeme finančnú a výnosovú situáciu podniku, pretože práve oni tvoria predmet účtovníctva.

Pre viac informácií o kurze kliknite na: Podvojné účtovníctvo

 
Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>