Personálna agenda a mzdová administratíva

personalistikaObsahom personálnej agendy, ktorá sa zaznamenáva do osobného spisu zamestnanca, je administratíva spojená s/so:
* Prijímaním zamestnanca do pracovného pomeru, zmenami pracovného pomeru a skončením pracovného pomeru zamestnanca (najmä pracovná zmluva, dohody o zmene pracovnej zmluvy, právne úkony súvisiace so skončením pracovného pomeru, výstupné listy, zápočtové listy),
* Zabezpečením základných personálnych údajov v písomnej forme (dotazník, hmotná
zodpovednosť),
* Zabezpečovaním plnenia oznamovacej povinnosti vo vzťahu k Sociálnej poisťovni, doplnkovým dôchodkovým poisťovniam,
* Informácia o absolvovaných školeniach (vstupné, periodické, BOZP),
* Riešením záležitostí súvisiacich s pracovným pomerom, napr. s porušením pracovnej disciplíny.
Súčasťou osobného spisu by nemala byť mzdová administratíva.
Mzdová agenda by sa mala viesť osobitne, pretože má svoje špecifiká, napr. má inú lehotu uloženia v registratúrnom stredisku ako personálna agenda, podlieha rozdielnym kontrolným orgánom; mzdovú agendu často vykonávajú iní zamestnanci ako personálnu agendu. Aj keby personálnu a mzdovú agendu vykonával ten istý zamestnanec, je správne, ak sa obe agendy vedú oddelene.

Mzdová administratíva predstavuje:
* Tvorbu a evidenciu mzdových listov, výplatných pások,
* Výpočet miezd zamestnancov podľa platných právnych predpisov, podklady pre výpočet miezd,
* Výpočet priemerov pre pracovnoprávne účely,
* Evidenciu podnikových a externých zrážok zo mzdy zamestnancov,
* Odosielanie miezd na osobné účty zamestnancov,
* Spracovanie a odosielanie odvodov a výkazníctva do Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, doplnkových poisťovní a na daňové úrady,
* Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb a ročné zúčtovanie preddavkov na zdravotné poistenie,
* Potvrdenie o zdaniteľnej mzde a zrazených preddavkoch,
* Potvrdenie o príjme na účely výpočtu nemocenských dávok pre sociálnu poisťovňu,
* Evidencia dovoleniek,
* Evidencia dochádzky,
* Potvrdenia o príjme na žiadosť zamestnanca.

Pre viac informácií o kurze kliknite na: Mzdy a personalistika