Povinnosti podnikateľa

Ako začať úspešne podnikať

Stále meniace sa podmienky pre podnikateľov v našej legislatíve sa zdajú pre mnohých mätúce, ale aj napriek tomu je počet registrovaných podnikateľských subjektov stále pomerne vysoký.

Podnikanie: rady pre úspešných

Ak niekto z Vás začína premýšľať o podnikaní, v prvom rade musíte začať premýšľať ako podnikateľ. Podnikateľov príjem na rozdiel od zamestnanca je len v jeho rukách a dalo by sa povedať najmä v dobrom nápade, čo by mal mať každý dobrý podnikateľ deklarovaný v kvalitnom podnikateľskom pláne. Každý začínajúci podnikateľ musí rátať nielen s finančnými rezervami, ktoré sú potrebné na krytie nákladov v prvých mesiacoch podnikania, ale musí si odpovedať na otázku, akú formu podnikania zvolí. Možností je samozrejme viac, či založím obchodnú spoločnosť, živnosť, občianske združenie, či budem podnikať na základe osobitného predpisu a pod. Nie je možné odporučiť, ktorá forma podnikania je pre začínajúceho podnikateľa najvýhodnejšia, pretože každá má svoje výhody a nevýhody. Všetkých však spája jedno – základné zákonné povinnosti podnikateľov.

Neznalosť zákona neospravedlňuje

Každý podnikateľ musí dodržiavať Ústavu SR, Ústavné zákony, zákony, smernice, vyhlášky a pod. Nezabúdajte, že neznalosť zákona neospravedlňuje! Čo to v praxi znamená? Ako podnikateľ alebo majiteľ firmy by ste mali poznať všetky zákony, smernice, vyhlášky, ktoré sa týkajú Vášho predmetu podnikania. Ideálne by bolo, ak by ste ich poznali ešte pred tým, ako začnete vybavovať svoje podnikanie, pretože z vedomosti týchto právnych predpisov zistíte, aké povinnosti Vám vlastne z nich vyplývajú. Už dávno neplatí: kúpim tovar a predám ho ďalej.

Predpokladajme, že máte podnikateľský plán, finančnú rezervu, oboznámili ste sa s právnymi predpismi a získali ste oprávnenie na podnikanie. Čo ďalej? V zákonných lehotách treba dodržať registračné a oznamovacie povinnosti voči štátnym úradom. K tým základným patrí:

 • zaregistrovanie v zdravotnej poisťovni na účely platenia zdravotného poistenia,
 • zaregistrovanie v sociálnej poisťovni za účelom platenia sociálneho zabezpečenia (najneskôr 8. júla roku nasledujúceho po roku, v ktorom dosiahli príjmy z podnikania a samostatnej zárobkovej činnosti vyššie ako 4078 eur),
 • ohlásenie na príslušnom daňovom úrade, ktorý pridelí podnikateľovi tzv. DIČ,
 • ďalšie podľa konkrétnej právnej formy podnikania, prípadne predmetu podnikania, najmä pozor v prípade prevádzok, registračných pokladní a pod.

Ako viesť účtovníctvo

Ďalšou povinnosťou je viesť účtovníctvo. V tomto prípade aj keď si myslíte, že je to pre začínajúcu firmu zbytočný náklad, odporúčame mať účtovníčku, ktorá je súčasne daňovým poradcom. Predsa daňové kontroly chodia pravidelne a kontrolujú účtovníctvo aj spätne, takže náklad na účtovníčku sa Vám vráti vo forme neuloženej pokuty z daňovej kontroly. Ak si stále myslíte, že jednoduché účtovníctvo zvládnete aj sami alebo Váš rodinný príslušník, investujte aspoň do školení, predmetom ktorých sú daňové predpisy alebo v prípade zmien v dotknutých zákonoch.

Ešte ste vlastne ani nezačali a Váš príjem je O€, pričom už máte okrem iných výdavkov aj náklady vo forme povinných odvodov. Nepoteší, ale ak chcete byť podnikateľ, ktorý chce skutočne poctivo podnikať, je lepšie nebyť dlžníkom štátu. Zoznamy dlžníkov, a to nie len štátu, sú verejne dostupné a pokiaľ sa tam podnikateľ ocitne, výrazne mu to znižuje bonitu nie len v prípade získania pôžičiek, ale aj v prípade potenciálnych klientov a obchodných partnerov. Z vlastnej skúsenosti viem, že lepšie firmy si preverujú podnikateľov cez tieto registre pred akýmkoľvek uzatvorením obchodu a ak je potenciálny obchodný partner v zozname dlžníkov, obchod sa neuzatvára.

Takže nezabúdajme platiť na odvody na:

 • sociálne poistenie
 • zdravotné poistenie
 • odvod SZČO do fondu starobného poistenia
 • odvod SZČO do fondu invalidného poistenia
 • odvod SZČO do rezervného fondu solidarity
 • odvod SZČO do fondu nemocenského poistenia
 • odvod SZČO do fondu poistenia v nezamestnanosti – dobrovoľné
 • a samozrejme podľa typu podnikania a najmä formy podnikania.

Ako, čo, kedy a komu zaplatiť Vám poradia na príslušných úradoch, resp. Vaša účtovníčka.

Dane! Na to samozrejme netreba zabúdať a rátať aj s týmto výdavkom.

Každý podnikateľ je povinný platiť dane a to podľa predmetu podnikania, pričom môže ísť o:

 • daň z príjmu
 • daň z pridanej hodnoty
 • spotrebné dane
 • miestne dane a miestne poplatky za odpady

V neposlednom rade nám tu ostala povinnosť podávať daňové priznanie za príslušné zdaňovacie obdobie. Samozrejme, že je rozdiel, či som platca DPH alebo nie, pretože vtedy sa daňové priznanie môže podávať napr. aj štvrťročne alebo mesačne.

Povinností podnikateľov je viac ako dosť a to sa nám sem vlastne ani všetky nezmestili a aj tie, ktoré sú tu uvedené, berte len ako všeobecné. Tak ako som uviedla vyššie je potrebné poznať povinnosti podnikateľov ešte pred tým, ako sa s podnikaním začína, ale súčasne aj počas podnikania sa zverte do rúk odborníkom, aby ste sa uistili či svoju prácu vykonávate správne.

Agentúra JASPIS je jedna z mála akreditovaných agentúr pôsobiacich na slovenskom trhu viac ako 14 rokov, ktorá ponúka okrem iných aj kurzy zamerané práve na povinnosti podnikateľov, ktoré Vám môžu pomôcť zorientovať sa v danej problematike.

JUDr. Lýdia Botorče – advokátka

Viac informácií sa dozviete na kurze Povinnosti podnikateľa.