Menej byrokracie v účtovníctve – konečne!?

bureaucracyPodľa analýzy Ministerstva financií Slovenskej republiky by sa približne 60% slovenských firiem mala dotknúť pripravovaná novela zákona č. 431/2002 Z. z.  o účtovníctve účinná od 01.01.2014. Cieľom reformy je dlho očakávané zníženie byrokracie najmä pre malé firmy.

 Pripravovaná zmena sa týka malých firiem, ktoré pri splnení aspoň dvoch z  nasledujúcich podmienok je možné označiť za tzv. mikro podniky, resp. mikro účtovné jednotky:

  1. Suma brutto majetku nepresiahne 350 tis. EUR,
  2. čistý ročný výnos (obrat) z predaja tovarov, výrobkov a služieb nepresiahne sumu 700 tis. EUR,
  3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov za bežné účtovné obdobie menej ako 10.

Mikro účtovná jednotka by mala, po podpísaní zákona, zostavovať tzv. skrátenú účtovnú závierku, ktorej rozsah je zúžený z pôvodných 45 strán na lákavých 8. To, aký by mal byť obsah pripravovanej kratšej účtovnej závierky,  bude bližšie popísané v  upravenom osobitnom predpise MF SR.

Veľkou a užitočnou zmenou by bolo podľa novely zákona pre malé podniky taktiež možnosť oceňovať cenné papiere na obchodovanie ku dňu obstarania a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka nie reálnou (vyžaduje získanie nespočetného množstva informácií), ale obstarávacou hodnotou, čo výrazne odbremení prácu účtovníkov a konateľov.

Z dielne MF SR vychádza tiež návrh na zmenu v povinnosti ukladania účtovných závierok do Zbierky účtovných závierok. Vzhľadom na skutočnosť, že priebežné účtovné závierky často viedli používateľov do omylu, zo zákona by mala byť s účinnosťou od 01.04.2014 vypustená povinnosť ich ukladania do zbierky. Naopak sa zavádza povinnosť ukladať do zbierky výročné správy účtovných jednotiek.

Bližšie informácie a aktualizáciu k pripravovanej novele zákona o účtovníctve Vám radi poskytneme na kurzoch podvojného účtovníctva agentúry Jaspis.

Autor: Ing. Michal Motolík