Rozdiely medzi jednoduchým a podvojným účtovníctvom

Čo je účtovníctvo

Účtovníctvo je systém informácií v peňažnom vyjadrení o hospodárskej činnosti podniku a výsledku tejto činnosti. Teda sledujeme stav majetku, záväzkov, nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia.

Povinnosť viesť účtovníctvo

Povinnosť viesť účtovníctvo vyplýva zo zákona o účtovníctve, pričom obchodné spoločnosti ako Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.), Akciová spoločnosť (a.s.), družstvá a iné obchodné účtovné jednotky musia účtovať len v sústave podvojného účtovníctva.

Drobní podnikatelia podľa osobitých predpisov, fyzické osoby – SZČO, občianske združenia a ich organizačné zložky a cirkvi majú možnosť (môžu, ale nemusia) účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva.

Podvojnosť účtovníctvaPodvojnosť v účtovníctve

Podvojné účtovníctvo zachytáva hospodárske informácie v peňažnom vyjadrení podvojnými zápismi. Pre praktickú ukážku tzv. „podvojnosti“ si môžeme predstaviť staré laboratórne váhy. Aby sa obe strany vyrovnali, je potrebné zaťažiť ramená váh rovnakou váhou. [more…]

Podvojné účtovníctvo je systém pravidiel a predpisov vyplývajúcich z pomerne veľkého počtu zákonov, vyhlášok a nariadení. Napriek tomu podvojné účtovníctvo zobrazuje hospodársku situáciu komplexne a vecne. Po skončení účtovného obdobia sa vypracovávajú tri výkazy účtovnej závierky (Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky). Pri pohľade na účtovné výkazy môžeme hneď zhodnotiť, či podnik prosperuje, alebo je príliš zaťažený nákladmi.

Evidencia v jednoduchom účtovníctve

Jednoduché účtovníctvo sa obmedzuje na evidenciu stavu majetku záväzkov a najmä sledovanie peňažných príjmov a výdajov z pokladnice a z bankového účtu.

Uzávierka podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva sa v praxi redukuje na vypracovanie daňového priznania súčtom všetkých peňažných príjmov vyplývajúcich z podnikateľskej činnosti a priznaní paušálnych výdavkov. Z toho dôvodu drobní podnikatelia, SZČO radi využívajú možnosť práve jednoduchého účtovníctva.

Rozdiel medzi jednoduchým a podvojným účtovníctvom

Aký je vlastne rozdiel medzi jednoduchým a podvojným účtovníctvom sa pýtajú mnohí začínajúci účtovníci a ekonómovia. Záujemca o kurzy účtovníctva nemusí absolvovať najprv výučbu jednoduchého, aby mohol následne absolvovať kurzy podvojného účtovníctva. Ide o dva samostatné systémy účtovníctva, ktoré na seba nenadväzujú. Preto si kurzy treba vybrať podľa orientácie účtovníctva na živnostníkov (jednoduché účtovníctvo) alebo obchodné spoločnosti (podvojné účtovníctvo).

Od roku 2013, po novele daňového a odvodového systému Slovenskej republiky, si mnohí živnostníci založili spoločnosť s ručením obmedzeným, s čím je spojená aj nutnosť viesť podvojné účtovníctvo.

V Agentúre Jaspis nájdete kurzy účtovníctva pre začiatočníkov. Sú zamerané na praktické ukážky, príklady a dôslednú prípravu na prax. Lektori vedú účtovníctvo pre viaceré firmy a majú bohaté skúsenosti. Preto na kurzoch poskytujú aj reálne príklady zo svojho odboru. Vďaka dostatočnej dĺžke a aktuálnym informáciám budete po kurze pripravení na samostatné vedenie účtovníctva.

Autor: Ing. Michal Motolík

Menej byrokracie v účtovníctve – konečne!?

bureaucracyPodľa analýzy Ministerstva financií Slovenskej republiky by sa približne 60% slovenských firiem mala dotknúť pripravovaná novela zákona č. 431/2002 Z. z.  o účtovníctve účinná od 01.01.2014. Cieľom reformy je dlho očakávané zníženie byrokracie najmä pre malé firmy.

 Pripravovaná zmena sa týka malých firiem, ktoré pri splnení aspoň dvoch z  nasledujúcich podmienok je možné označiť za tzv. mikro podniky, resp. mikro účtovné jednotky:

  1. Suma brutto majetku nepresiahne 350 tis. EUR,
  2. čistý ročný výnos (obrat) z predaja tovarov, výrobkov a služieb nepresiahne sumu 700 tis. EUR,
  3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov za bežné účtovné obdobie menej ako 10.

Mikro účtovná jednotka by mala, po podpísaní zákona, zostavovať tzv. skrátenú účtovnú závierku, ktorej rozsah je zúžený z pôvodných 45 strán na lákavých 8. To, aký by mal byť obsah pripravovanej kratšej účtovnej závierky,  bude bližšie popísané v  upravenom osobitnom predpise MF SR.

Veľkou a užitočnou zmenou by bolo podľa novely zákona pre malé podniky taktiež možnosť oceňovať cenné papiere na obchodovanie ku dňu obstarania a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka nie reálnou (vyžaduje získanie nespočetného množstva informácií), ale obstarávacou hodnotou, čo výrazne odbremení prácu účtovníkov a konateľov.

Z dielne MF SR vychádza tiež návrh na zmenu v povinnosti ukladania účtovných závierok do Zbierky účtovných závierok. Vzhľadom na skutočnosť, že priebežné účtovné závierky často viedli používateľov do omylu, zo zákona by mala byť s účinnosťou od 01.04.2014 vypustená povinnosť ich ukladania do zbierky. Naopak sa zavádza povinnosť ukladať do zbierky výročné správy účtovných jednotiek.

Bližšie informácie a aktualizáciu k pripravovanej novele zákona o účtovníctve Vám radi poskytneme na kurzoch podvojného účtovníctva agentúry Jaspis.

Autor: Ing. Michal Motolík

Podvojné účtovníctvo

uctovnictvoPodstata a význam účtovníctva

Účtovníctvo predstavuje relatívne uzatvorený a vnútorne usporiadaný systém informácií, ktorý poskytuje informácie v peňažnom vyjadrení o hospodárskej činnosti podniku a o výsledku tejto činnosti, t.j. poskytuje informácie o majetku podniku, vlastnom imaní, záväzkoch, výnosoch, nákladoch, príjmoch, výdavkoch a výsledku hospodárenia.

Informačný systém podniku predstavuje sústavu záznamov hospodárskych javov prebiehajúcich v podniku, z ktorých sa vytvárajú informácie potrebné v procese riadenia podniku.

Účtovníctvo ako usporiadaný systém informácií, ktorý poskytuje informácie o podniku a jeho činnosti nepretržite, v peňažnom vyjadrení, z hľadiska času, v ktorom sú informácie poskytované, predstavuje:

  1. vedenie účtovných kníh, tzv. bežné účtovníctvo, ktoré tvoria nepretržité a úplné účtovné záznamy o predmete účtovníctva počas celého účtovného obdobia,
  2. účtovnú závierku, ktorej podstatu tvoria účtovné výkazy obsahujúce informácie o podniku k určitému presne stanovenému dňu, vysvetľujúce, resp. doplňujúce poznámky k nim.

Základným cieľom účtovníctva je podávať prostriedkami jemu vlastnými, podľa základnej zásady účtovníctva, verný a pravdivý obraz o finančnej a výnosovej situácii podniku. Plnenie tohto cieľa účtovníctva predpokladá zobraziť stav a zmeny stavu základných činiteľov, pomocou ktorých posudzujeme finančnú a výnosovú situáciu podniku, pretože práve oni tvoria predmet účtovníctva.

Pre viac informácií o kurze kliknite na: Podvojné účtovníctvo