Rozdiely medzi jednoduchým a podvojným účtovníctvom

Čo je účtovníctvo

Účtovníctvo je systém informácií v peňažnom vyjadrení o hospodárskej činnosti podniku a výsledku tejto činnosti. Teda sledujeme stav majetku, záväzkov, nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia.

Povinnosť viesť účtovníctvo

Povinnosť viesť účtovníctvo vyplýva zo zákona o účtovníctve, pričom obchodné spoločnosti ako Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.), Akciová spoločnosť (a.s.), družstvá a iné obchodné účtovné jednotky musia účtovať len v sústave podvojného účtovníctva.

Drobní podnikatelia podľa osobitých predpisov, fyzické osoby – SZČO, občianske združenia a ich organizačné zložky a cirkvi majú možnosť (môžu, ale nemusia) účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva.

Podvojnosť účtovníctvaPodvojnosť v účtovníctve

Podvojné účtovníctvo zachytáva hospodárske informácie v peňažnom vyjadrení podvojnými zápismi. Pre praktickú ukážku tzv. „podvojnosti“ si môžeme predstaviť staré laboratórne váhy. Aby sa obe strany vyrovnali, je potrebné zaťažiť ramená váh rovnakou váhou. [more…]

Podvojné účtovníctvo je systém pravidiel a predpisov vyplývajúcich z pomerne veľkého počtu zákonov, vyhlášok a nariadení. Napriek tomu podvojné účtovníctvo zobrazuje hospodársku situáciu komplexne a vecne. Po skončení účtovného obdobia sa vypracovávajú tri výkazy účtovnej závierky (Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky). Pri pohľade na účtovné výkazy môžeme hneď zhodnotiť, či podnik prosperuje, alebo je príliš zaťažený nákladmi.

Evidencia v jednoduchom účtovníctve

Jednoduché účtovníctvo sa obmedzuje na evidenciu stavu majetku záväzkov a najmä sledovanie peňažných príjmov a výdajov z pokladnice a z bankového účtu.

Uzávierka podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva sa v praxi redukuje na vypracovanie daňového priznania súčtom všetkých peňažných príjmov vyplývajúcich z podnikateľskej činnosti a priznaní paušálnych výdavkov. Z toho dôvodu drobní podnikatelia, SZČO radi využívajú možnosť práve jednoduchého účtovníctva.

Rozdiel medzi jednoduchým a podvojným účtovníctvom

Aký je vlastne rozdiel medzi jednoduchým a podvojným účtovníctvom sa pýtajú mnohí začínajúci účtovníci a ekonómovia. Záujemca o kurzy účtovníctva nemusí absolvovať najprv výučbu jednoduchého, aby mohol následne absolvovať kurzy podvojného účtovníctva. Ide o dva samostatné systémy účtovníctva, ktoré na seba nenadväzujú. Preto si kurzy treba vybrať podľa orientácie účtovníctva na živnostníkov (jednoduché účtovníctvo) alebo obchodné spoločnosti (podvojné účtovníctvo).

Od roku 2013, po novele daňového a odvodového systému Slovenskej republiky, si mnohí živnostníci založili spoločnosť s ručením obmedzeným, s čím je spojená aj nutnosť viesť podvojné účtovníctvo.

V Agentúre Jaspis nájdete kurzy účtovníctva pre začiatočníkov. Sú zamerané na praktické ukážky, príklady a dôslednú prípravu na prax. Lektori vedú účtovníctvo pre viaceré firmy a majú bohaté skúsenosti. Preto na kurzoch poskytujú aj reálne príklady zo svojho odboru. Vďaka dostatočnej dĺžke a aktuálnym informáciám budete po kurze pripravení na samostatné vedenie účtovníctva.

Autor: Ing. Michal Motolík

 
Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>